TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI
" ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ SESİ "

    • ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN İDARİ VE TEKNİK PERSONELLERİN DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI ÖDENMELİDİR !
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • http://www.facebook.com/tumunisen
  • https://www.twitter.com/@tumunisen
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
Hava Durumu

Anasayfa

 
  "%1 üye barajı" ile ilgili maddesine Sendikamız Genel Merkez Hukuk Müşavirliği tarafından, 03.09.2021 tarihinde Eskişehir İdare Mahkemesi nezdinde Danıştay Başkanlığı ilgili Dairesine ulaştırılmak üzere iptal davamız açılmıştır.
  Genel Merkez yönetimimizin girişimleri ve çabaları sonucu, mevcut Ek Ödeme düzenlemesinin emeklilikte de devam ettirilmesi ve emekli maaşlarına yansıtılması yönündeki, talebimiz karşılık buldu.
  İdari personelin kariyer ilerlemeleri, yine idari kadrolarda çalışan personeller arasından LİYAKAT ve HAKKANİYET ilkeleri esas alınmak kaydıyla, idari işler, unvanlar ve kadrolar, idari personele gönül rahatlığı ile emanet edilmelidir.
  Üniversitelerde çalışan idari, teknik ve diğer personelin görmezden gelinmesi, yok sayılması kabul edilemez !
  Tayin Nakil mağduriyetlerimizin giderilmesi için 2547 sayılı kanunda değişiklik yapılması teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
  Tayin Nakil mağduriyetlerimizle ilgili Soru Önergesi verildi.
Arşiv >>  
Devlet Memurları için matrahlar üzerinden Gelir vergisi oranlarında bir iyileştirme, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, emekliye olduğu gibi çalışanlara da ikramiye planlaması, ek gösterge rakamlarına yönelik iyileştirici bir düzenleme yapılması gibi kamu çalışanlarının çoğunluğunu ilgilendiren hususlara yönelik bir barış ve iyileştirme programı açıklaması beklentimiz ve talebimiz devam etmektedir.
Sendikamız Genel Merkezince geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sunulan ve Üniversite çalışanlarının en çok mağduriyet yaşadıkları konuların belirlenmesine yönelik anket çalışmamız sonuçlandı.
Devlet memuru her şeyden önce kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde devletin iş ve işleyişinden sorumlu, kendisine verilen görevi en iyi şekilde ve en kısa zamanda yerine getirmesi beklenen, devletin kendisine verdiği yetki ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmesi gereken, önce kendi vicdanına karşı sorumluluk bilinciyle devlet işlerinin yürütülmesi için görev yapan kişidir.
Üniversite çalışanlarının bağımsız ve güçlü sesi TÜM ÜNİ - SEN yalnız üniversite çalışanları için kurulmuş, Üniversite çalışanlarının sendikasıdır. Ülkemiz genelinde tüm devlet üniversitelerinde örgütlenme çalışmalarımız kapsamında bütün üniversitelerimizden temsilcilik başvuruları ve üye kayıtları kabul edilmektedir. İletişim sayfamızdan e-posta veya tel. numaralarımız aracılığı ile Genel Merkezimize ulaşabilir soru, görüş, düşünce ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
DEVLET MEMURLARI devletin yaşayan canlı hafızaları ve devlet mekanizmalarının vazgeçilmez, olmazsa olmaz unsurlarıdır. Belli bir kısım üst düzey zümreye devlet memurluğu sıfatı verilmek ve diğer tüm personelin kamu çalışanı sıfatıyla amirinin iki dudağı arasında çalışma hayatının sürdürülmesini planlanmaya kalkışmak yalnızca DEVLET ORGANLARININ bizzat siyasi iktidarlar elinde çalışamaz hale gelmelerine sebep olmakla kalmayıp, aynı zamanda DEVLETİN ve DEVLET MEKANİZMALARININ işlerliğine, saygınlığına ve güvenilirliğine de vurulacak en büyük darbe olacaktır.

TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI


            Her türlü siyasi yapı ve örgütten bağımsız, yalnızca üniversite çalışanlarından oluşan Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası Tüm Üni-Sen ; Ülkemizdeki devlet üniversitelerinde çalışan akademik ve idari tüm personeli kapsayacak şekilde üniversite çalışanlarının çalışma hayatına ilişkin sorunlarına çözüm arayışı ve hak mücadelesi bağlamında 04.12.2014 tarihinde Eskişehir’de kurularak faaliyetlerine başlamış ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 5. maddesinde belirlenen işkollarından 2. sıradaki Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri işkoluna dahil olan üniversitelerimizdeki sendikalılaşma oranları dikkate alınarak üniversite çalışanlarının sendikal mücadelesine katkı sağlanması ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesi zorunluluğundan kaynaklanan kaçınılmaz bir gereklilik olarak ülkemizin sendikal yaşamındaki yerini almıştır.
    Sendikamızın temel kuruluş amacını oluşturan unsur üniversite çalışanlarının idari ve özlük hakları bakımından hiçbir bakanlığa bağlı olmamasına rağmen eğitim öğretim ve bilim hizmetleri işkolunda bakanlık teşkilatı çalışanları ile aynı kapsamda değerlendirilmesi fakat elde edilen kazanımlardan aynı şekilde yararlandırılmaması nedeniyle hak mücadelesi yolunda gerekli girişim ve çabaların yeterince sergilenememesi ve bu konuda ülkemizde faaliyet gösteren eğitim iş kolundaki sendikaların üyeleri içerisinde azınlıkta kalan üniversite çalışanlarının seslerinin yeterince duyurulamamasıdır. Mevzuatı, çalışma koşulları, görevlendirmelerle ilgili uygulamaları birbirinden farklı olmasına rağmen bakanlık teşkilatı ile aynı potada değerlendirilen üniversite çalışanları, ülkemizdeki sendikal mücadele sürecinde bugüne kadar hak ettikleri faydayı sağlayamamış ve günümüze kadar bu durum devam edegelmiştir.
      2014 yılı Haziran ayı  itibariyle ülkemizdeki devlet üniversitelerinde görev alan 230.000 den fazla üniversite çalışanının akademik ve idari personel olarak sendikalılaşma oranlarına bakıldığında diğer kurumlara oranla aralarında oldukça büyük farklılıklar olduğu da görülecektir. Günümüzde memur sendikalarına üye olabilecek 227.660  üniversite çalışanının yaklaşık olarak ancak %30 unun bir sendikaya üye olduğu ve üyesi olduğu sendikadaki üniversite çalışanı oranının da ancak yaklaşık %10 olduğu gerçeğinden hareketle üniversite çalışanlarının sendikal mücadelelerinde ne kadar yetersiz kalındığı ortadadır. 227.000 den fazla üniversite çalışanından yaklaşık 70.000 i halen bir sendika üyesi ve bunlar da üye oldukları sendikaların genel toplamları içerisinde yaklaşık olarak %10 luk bir oran teşkil etmektedirler, geri kalan yaklaşık 160.000 kişilik üniversite çalışanı grubu ise hiçbir sendikaya üye olmayıp, sendikal mücadelenin ve sendikal yaşamın tamamen dışında kalmıştır. Kuruluş amacımızın gereği  olarak üniversitelerimizde halen son derece yetersiz olan sendikalılaşma oranlarını gücümüz ve üniversite çalışanlarından aldığımız destek oranında daha üst seviyelere çıkarmak ve üniversite çalışanlarının sesi olarak sendikal yaşama gereken katkıyı sağlamak üzere, tamamen bağımsız , hiçbir oluşuma tabi olmaksızın yalnızca üniversite çalışanlarının sesi olmak üzere çıktığımız bu yolda ülkemizdeki tüm üniversite çalışanlarımızın desteği ve güveniyle çalışma hayatımıza ve iş güvencemize yönelik her türlü olumsuzluk ve tehdide karşı üniversite çalışanlarının örgütlü gücü olarak, sendikal mücadelemizi her türlü hukuki ve yasal zeminde kararlılıkla sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
      Demokrasinin beşiği olan üniversitelerimizde yaşanan çalışma hayatıyla ilgili her türlü olumsuzlukların üzerine kararlılıkla gidilerek, gerek akademik ve gerekse idari tüm personelin sorunları, hak kayıpları, mobbing v.b. uygulamalara maruz bırakılmaları gibi konularda ilgililer hakkında derhal gerekli işlemler başlatılacak ve bu gibi durumların önlenmesi için her türlü girişimde bulunulacaktır.
    Sendikamızın sergileyeceği bağımsız mücadele örneği ile ülkemizde süregelen sendikal mücadeleye sağlayacağı katkı ve üniversite çalışanlarımıza vereceği hizmetler için akademik ve idari tüm çalışanlarımızın desteğini bekliyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.


TÜM ÜNİ-SEN

" ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ SESİ "