TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI
" ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ SESİ "

    • ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN İDARİ VE TEKNİK PERSONELLERİN DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI ÖDENMELİDİR !
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • http://www.facebook.com/tumunisen
  • https://www.twitter.com/@tumunisen
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
Hava Durumu

Hakkımızda

TÜM ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SENDİKASI

TÜM  ÜNİ – SEN

Tüm sivil toplum örgütleri ve konfederasyonlardan bağımsız ve yalnızca üniversite çalışanlarından oluşan Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası Tüm Üni-Sen ; Ülkemizdeki devlet üniversitelerinde çalışan akademik ve idari tüm personeli kapsayacak şekilde üniversite çalışanlarının çalışma hayatına ilişkin sorunlarına çözüm arayışı ve hak mücadelesi bağlamında 04.12.2014 tarihinde Eskişehir’de kurularak faaliyetlerine başlamış ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 5. maddesinde belirlenen işkollarından 2. sıradaki Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri işkoluna dahil olan üniversitelerimizdeki sendikalılaşma oranları dikkate alınarak üniversite çalışanlarının sendikal mücadelesine katkı sağlanması ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesi zorunluluğundan kaynaklanan kaçınılmaz bir gereklilik olarak ülkemizin sendikal yaşamındaki yerini almıştır.
      Sendikamızın temel kuruluş amacını oluşturan unsur üniversite çalışanlarının idari ve özlük hakları bakımından hiçbir bakanlığa bağlı olmamasına rağmen eğitim öğretim ve bilim hizmetleri işkolunda bakanlık teşkilatı çalışanları ile aynı kapsamda değerlendirilmesi fakat elde edilen kazanımlardan aynı şekilde yararlandırılmaması nedeniyle hak mücadelesi yolunda gerekli girişim ve çabaların yeterince sergilenememesi ve bu konuda ülkemizde faaliyet gösteren eğitim iş kolundaki sendikaların üyeleri içerisinde azınlıkta kalan üniversite çalışanlarının seslerinin yeterince duyurulamamasıdır. Mevzuatı, çalışma koşulları, görevlendirmelerle ilgili uygulamaları birbirinden farklı olmasına rağmen bakanlık teşkilatı ile aynı potada değerlendirilen üniversite çalışanları, ülkemizdeki sendikal mücadele sürecinde bugüne kadar hak ettikleri faydayı sağlayamamış ve günümüze kadar bu durum devam edegelmiştir.
      2014 yılı Haziran ayı  itibariyle ülkemizdeki devlet üniversitelerinde görev alan 230.000 den fazla üniversite çalışanının akademik ve idari personel olarak sendikalılaşma oranlarına bakıldığında diğer kurumlara oranla aralarında oldukça büyük farklılıklar olduğu da görülecektir. Günümüzde memur sendikalarına üye olabilecek 227.660  üniversite çalışanının yaklaşık olarak ancak %30 unun bir sendikaya üye olduğu ve üyesi olduğu sendikadaki üniversite çalışanı oranının da ancak yaklaşık %10 olduğu gerçeğinden hareketle üniversite çalışanlarının sendikal mücadelelerinde ne kadar yetersiz kalındığı ortadadır. 227.000 den fazla üniversite çalışanından yaklaşık 70.000 i halen bir sendika üyesi ve bunlar da üye oldukları sendikaların genel toplamları içerisinde yaklaşık olarak %10 luk bir oran teşkil etmektedirler, geri kalan yaklaşık 160.000 kişilik üniversite çalışanı grubu ise hiçbir sendikaya üye olmayıp, sendikal mücadelenin ve sendikal yaşamın tamamen dışında kalmıştır. Kuruluş amacımızın gereği  olarak üniversitelerimizde halen son derece yetersiz olan sendikalılaşma oranlarını gücümüz ve üniversite çalışanlarından aldığımız destek oranında daha üst seviyelere çıkarmak ve üniversite çalışanlarının sesi olarak sendikal yaşama gereken katkıyı sağlamak üzere, tamamen bağımsız , hiçbir oluşuma tabi olmaksızın yalnızca üniversite çalışanlarının sesi olmak üzere çıktığımız bu yolda ülkemizdeki tüm üniversite çalışanlarımızın desteği ve güveniyle çalışma hayatımıza ve iş güvencemize yönelik her türlü olumsuzluk ve tehdide karşı üniversite çalışanlarının örgütlü gücü olarak, sendikal mücadelemizi her türlü hukuki ve yasal zeminde kararlılıkla sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
      Demokrasinin beşiği olan üniversitelerimizde yaşanan çalışma hayatıyla ilgili her türlü olumsuzlukların üzerine kararlılıkla gidilerek, gerek akademik ve gerekse idari tüm personelin sorunları, hak kayıpları, mobbing v.b. uygulamalara maruz bırakılmaları gibi konularda ilgililer hakkında derhal gerekli işlemler başlatılacak ve bu gibi durumların önlenmesi için her türlü girişimde bulunulacaktır.
      Sendikamızın sergileyeceği bağımsız mücadele örneği ile ülkemizde süregelen sendikal mücadeleye sağlayacağı katkı ve üniversite çalışanlarımıza vereceği hizmetler için akademik ve idari tüm çalışanlarımızın desteğini bekliyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.